Protiv požarni sistemi

   Osnovni razlozi za projektovanje i instaliranje nekog o posebnih sistema su:

-potreba da se požar detektuje na vreme, da bi mogao da se ugasi u ranoj fazi

-potreba da se eksplozivna atmosfera detektuje na vreme, da bi se izbegla eksplozija uključenjem ventilacije ili drugim merama, a u krajnjoj instanci da bi se evakuisali ljudi da bi se izbegle ljudske žrtve

-potreba da se početni požar ugasi na samom početku, što podrazumeva automatsko aktiviranje i detekciju -potreba da se obezbedi aktiviranje gašenja i samo gašenje na daljinu

-potreba da se odvođenjem dima i toplote iz objekta smanji opasnost za lica koja se u tom trenutku nalaze u objektu

  Osnova za izbor protivpozarnog sistema nekog objekta je veličina njegovog požarnog rizika. U ovom faktoru se nalaze sve komponente koje određuju mogućnost izbijanja požara, njegov razvoj i moguće štetne posledice. Stoga ovaj faktor, uz ostale koji određuju uslove gašenja, organizaciju varogasne službe i druge uslove, daje osnove za izbor efikasnog protivpožarnog sistema. Pod pojmom efikasnog protivpožarnog sistema podrazumevamo onaj sistem koji će ugasiti svaki požar, uz najmanju moguću štetu.

N:eo smart home doo | Budva | Crna Gora 

+ 38 2 69 28 65 95 | +38 2 68 88 47 50

office@neosmarthome.mewww.neosmarthome.me

© 2021 by n:eo smart home design